Brandventilation

Vi udfører brandventilation iht. DBI retningslinje 027 og gældende regler for brandventilation, i lagre, P-kældre , butikscentre, boligblokke, på sikkerhedstrapper i etagebyggerier osv.

En bygning i anvendelseskategori 1 og 3 kan sikres ved at der installeres et automatisk brandventilations anlæg som fjerner røggasser, nedkøler konstruktioner og letter evakuering og slukningsindsatsen.

Brandventilation sikrer flugtveje

Flugtveje i bygninger (primært høje) kan sikres med flugtvejstrapper som holdes fri for røg ved at der indblæses frisk og ren luft i trapper som fortrænger røgen til det fri så der kan evakueres og slukkes via trappen.

I nogle typer bygninger, anvendelseskategori 1 (kontorer, lager, industri og visse P-anlæg) og anvendelseskategori 3 (butikker, forsamlingslokaler, møderum. Idrætshaller mv.) kan der med fordel udføres brandventilation til sikring af evakueringsforhold, redningsindsats og bygningskollaps, og ofte i stedet for at etablere sprinkling (AVS).

I bygninger hvor der kun er en flugtvej, eks. ”højhuse” kan denne flugtvej sikres ved at der tilføres ren luft til trapperum og elevator mv. så personer kan evakueres og redningsindsat kan ske uden at blive udsat for farlig røg. Dette kaldes OTV, overtryksventilering.

Dette fungerer således at der suges frisk og ren luft ind i systemet, oftest ved terræn, og dette blæses ind i skakte i/ved trappen. Røg og forbrændingsprodukterne ledes gennem en anden skakt/skorsten til taget af bygningen og herved holdes trappen og elevator røgfri og kan benyttes som flugt- og indsatvej.

Anlægget styres således at det automatiske brandsikringsanlæg (ABA) detekterer en brand og dels starter OTV anlæget, og dels alarmerer brandvæsenet direkte. Når dette sker vil der strømme frisk luft fra trappen og ind på den brandramte etage, så røgen ikke spredes sig ud af døren til trappen, og herved forurener flugt- og indsatsvejene med røg. For at bortlede røgen åbner der sig en ”dør” (Airrelease door) så røgen kan strømme gennem denne til taget og væk fra personer og brandfolk.

Det sikres at de personer som skal evakueres kan åbne døre i flugtvejene, så disse må ikke være belastet af over- eller undertryk i større grad end at de kan åbnes med en kraft svarende til 10kg, hvilket stiller MEGET store krav til regulering af luftstrømmen i trappeskakten.Installation af automatisk brandventilation

Når vi installerer automatiske brandventilationer hos installationspartner, så har vi en helt klar proces for hvordan det skal foregå. Først og fremmest, kigger vi på den bygning eller det projekt det handler om. Dette omfatter både kig på tegninger, men også direkte on site.

For at vi kan påbegynde arbejdet med den automatiske brandventilation, skal der være lavet en brandstrategirapport, som er en del af byggetilladelsen. Når denne er lavet, går vi i gang med planlægningen i samarbejde med andre fagfolk. Vi udarbejder præcise tegninger, som fortæller hvordan den automatiske brandventilation skal fungerer og installeres.

Når planlægningen og tegningerne er færdige, så går selve byggefasen i gang. Vi har samlet et team af yderst kompetente ventilationsteknikere, som er meget fleksible og løsningsorienterede. Dette team udfører alt omkring selve installationen af brandventilationen og sikrer, at den er installeret korrekt. Efterfølgende laver vi en afprøvning af hele systemet, inden den endelige inspektion og godkendelse af selve brandventilationen, som foretages af RMG-Inspektion.